pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

Aktualności

2016.02.18

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERÓW DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYKI RAKA JELITA GRUBEGO


 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach ogłasza otwarty nabór partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu dotyczącego wdrożenia programu profilaktyki raka jelita grubego na terenie powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, m. Wałbrzych i ząbkowickiego.
Projekt realizowany będzie ze środków konkursu ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się – Numer RPDS.08.07.00-IŻ.00-02-039/15
 
Poszukujemy partnerów którzy są:
 1. podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, których głównym zadaniem w projekcie będzie wykonywanie badań kolonoskopowych;
 2. organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi działalność statutową lub mającymi udokumentowane doświadczenie z zakresu upowszechnienia edukacji prozdrowotnej oraz promocji udziału w badaniach diagnostycznych jelita grubego;

 

 1. pracodawcami lub organizacjami zrzeszającymi pracodawców, którzy włączą badania kolonoskopowe do pakietu badań dodatkowych w ramach przeprowadzania okresowych badań pracowniczych.
 
Opis projektu oraz zasady i warunki partnerstwa:
 
 1. Projekt skierowany będzie do osób pracujących w wieku 55 - 64 lata, niezależnie od występujących objawów klinicznych choroby.
 2. Zasady konkursu znajdują się w Regulaminie opublikowanym na stronie:
http://rpo.dolnyslask.pl/ogloszenie-o-konkursie-w-ramach-dzialania-8-7-aktywne-i-zdrowe-starzenie-sie/
 1. Planowany okres realizacji projektu: sierpień 2016 - sierpień 2018.
 
Celem partnerów będzie wspólne przygotowanie i realizacja ww. projektu, aby:
- zwiększyć zgłaszalność na badania profilaktyczne jelita grubego;
- poprawić dostęp do programów zdrowotnych;
- nawiązać stałą współpracę pomiędzy partnerami.
 
Partnerzy muszą spełniać warunki określone w Regulaminie, w tym:
 1. prowadzić działalność na terenie województwa dolnośląskiego tj.: posiadać na terenie województwa dolnośląskiego siedzibę, filię, delegaturę lub inne prawnie dozwoloną formę działalności;
 2. wnieść do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, a także zdolności społeczne tj. umiejętności do samoorganizowania się i współpracy oraz zaangażowanie w poprawę sytuacji osób objętych projektem.
 
W ofercie prosimy opisać / wskazać:
 1. Dane partnera (nazwa, forma prawna, adres) i osoby do kontaktów w sprawie współpracy;
 2. Krótką informację o zakresie planowanego udziału w projekcie;
 3. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych, w tym z funduszy europejskich – minimum jeden zrealizowany projekt;
 4. Doświadczenie w realizacji działań profilaktycznych dla pacjentów;
 5. Informacje na temat wkładu w realizację projektu: organizacyjnego, technicznego, kadrowego, a w przypadku podmiotu leczniczego - minimalną i maksymalną liczbę kolonoskopii, które są w stanie przeprowadzić (należy opisać zasoby ludzkie i materialne);
 6. propozycje innych form wsparcia dla uczestników / współpracy.
 
Kryteria wyboru Partnerów:
 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy europejskich.
 3. Doświadczenie w realizacji programów profilaktycznych dla pacjentów.
 4. Oferowany wkład w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe).
 
Termin zgłaszania się do udziału w Partnerstwie:
11 marca 2016 r. do godziny: 12:00.
 
Zgłoszeń należy dokonywać w formie elektronicznej na adres:  fundusze@przychodniapieszyce.eu
w tytule wiadomości prosimy wskazać: Oferta partnerstwa.
 
Pozostałe informacje:
 1. Informacja o wyborze partnerów zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://www.przychodniapieszyce.eu/aktualnosci w terminie 1 dnia od upływu terminu składania ofert;
 2. Z wybranymi partnerami zostanie zawarta umowa o partnerstwie;
 3. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podawania przyczyny;
 4. Potencjalny partner składając ofertę wyraża zgodę na upublicznienie informacji o wybraniu jego do pełnienia funkcji partnera;
 5. Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany, a będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 6. Rozpatrywane będą tylko oferty, które wpłyną w wymaganym terminie.
 
Kontakt w przypadku pytań:
Urszula Słowik
Tel. 748367 227
Kom. 509341372