pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

Teleporady

  
Warunki udzielania teleporad w SPZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach.
 
 1. Systemy teleinformatyczne lub systemy łączności, przy użyciu których udzielane są teleporady:
-     telefonicznie;
-     aplikacja Hangouts albo Skype.
 
 1. Sposób ustalenia terminu teleporady - rejestracja:
-     telefoniczna – dzwoniąc pod numer: 74 836 53 62 lub 74 836 50 30,
-     e-mail – wysyłając wiadomość na adres: teleporady@przychodniapieszyce.pl,
-     on-line przez stronę www.przychodniapieszyce.pl,
-     stacjonarnie w budynku przychodni w pomieszczeniu rejestracji – parter na wprost wejścia głównego od strony ul. Królowej Jadwigi.
 
 1. Sposób nawiązania kontaktu między przychodnią a pacjentem w celu udzielenia teleporady oraz sposób jej udzielenia.
Lekarz odstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nawiązuje kontakt z pacjentem w dniu i o godzinie, którą podano podczas rejestracji tj. w terminie ustalonym z pacjentem albo nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia pacjenta:
-    telefonicznie;
-    przy pomocy łącza video przy wykorzystaniu aplikacji Hangouts albo Skype.
Uwaga - pacjenci z objawami Covid-19:
Pierwszy kontakt zarejestrowanego pacjenta z lekarzem POZ to zawsze teleporada, podczas której lekarz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu – ustala sposób leczenia / formę kolejnego kontaktu – z zastrzeżeniem pkt. 5 Podczas wizyty lekarz może skierować pacjenta na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
 
 1. Sposób postępowania w sytuacji brak kontaktu z pacjentem.
Lekarz (POZ) co najmniej trzykrotnie próbuje skontaktować się z pacjentem w umówionym dniu i godzinie planowanej terporady, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Po nieudanej próbie, sporządza stosowną adnotacje w dokumentacji pacjenta. Wizyta traktowana jest jako „nieodbyta/anulowana”, dlatego na kolejną, pacjent powinien się ponownie umówić.
 
 1. Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:
-      w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
-          o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),
-          związanych z wydaniem zaświadczenia,
-      podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
-      w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
-      w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
-      dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego
z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 1749, 1873 i 2043).
 
 1. Instrukcja o sposobie realizacji e-recepty:
Pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod do realizacji recepty. Podczas realizacji recepty w aptece, podaje kod wraz z numerem PESEL. W przypadku otrzymania recepty na określony czas np. leki, które stale zażywa, kolejne leki z tej recepty mogą być kupowane tylko w aptece, w której kupił pierwsze opakowanie leku. Pacjent może kupować kolejne opakowania leku po podaniu czterocyfrowego kodu do realizacji recepty, który otrzymał podczas pierwszej wizyty w przychodni.
 1. Instrukcja o sposobie realizacji e-skierowania:
Pacjent podczas rejestracji w wybranej przez siebie poradni podaje kod, który otrzymał od lekarza wystawiającego skierowanie, oraz PESEL. W przypadku jednostek medycznych, które nie korzystają jeszcze z systemu e-skierowań, pacjent podaje dane zgodnie z prośbą osoby rejestrującej.
 1. Instrukcja o sposobie realizacji e-zlecenia na wyroby medyczne:
Aby otrzymać zapotrzebowanie na wyroby medyczne pacjent kontaktuje się z rejestracją przychodni. Następnie lekarz weryfikuje zapotrzebowanie podczas rozmowy telefonicznej z pacjentem i wystawia wniosek na zaopatrzenie w wyroby medyczne, który zatwierdzony jest przez NFZ. Dokument ten można odebrać w rejestracji przychodni, po otrzymaniu informacji z rejestracji.
 1. Instrukcja o sposobie realizacji zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych:
Pacjent powinien zadzwonić do przychodni: 74 836 53 62 lub 74 836 50 30. Podczas rozmowy z pracownikami rejestracji otrzyma informacje o możliwości wykonania badania oraz terminie i godzinnie wizyty.
 1. Instrukcja o możliwości założenia przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta:
Aby korzystać z Internetowego Konta Pacjenta, pacjent powinien dokonać rejestracji na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta
Do logowania potrzebny będzie profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Można też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli posiada się konto internetowe iPKO lub Inteligo.
 1. Poza godzinami pracy przychodni teleporadę można uzyskać korzystając ze strony: https://pacjent.gov.pl/ewizyta