pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

Udostępnianie dokumentacji medycznej

1. Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych.

2. Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:
 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu 
 • osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie;
 • upoważnionym organom.
3. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma wyłącznie osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 
4. Dokumentacja medyczna jest udostępniana w następujący sposób:
 • do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej w obecności pracownika udostępniającego dokumentację i w uzgodnionym terminie;
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów,  odpisów lub kopii *) czyt. objaśnienia u dołu strony
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów.
5. Wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu następuje wyłącznie na żądanie  uprawnionego organu lub podmiotu. Pacjent nie może żądać wydania oryginalnej dokumentacji medycznej, lecz tylko jej kopii, odpisów lub wyciągów.
 
6. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 
7. Zgoda na udostępnienie dokumentacji albo jej odmowa następuje  na podstawie decyzji kierownika  zakładu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku nie wyrażenia zgody odmowa wydania dokumentacji wydawana jest w formie pisemnej z uzasadnieniem.
 
8. Do wniosku  należy dołączyć pisemne upoważnienie do wydania  dokumentacji medycznej w przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej.
 
9. Upoważnienie , o którym mowa w pkt. 8 dla swojej ważności musi być sporządzone w obecności pracownika upoważnionego do wydania dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.
 
10. Wydanie dokumentacji następuje za potwierdzeniem tożsamości wnioskodawcy dowodem osobistym lub innym dokumentem urzędowym ze zdjęciem.
 
11. Dokumentacja wydawana jest nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku.
 
12. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:
 - jedna strona kopii – 0,60 zł,

13. W przypadku nie odebrania zleconej do kopiowania dokumentacji medycznej wnioskodawca zobowiązany jest  do pokrycia kosztów sporządzonej kopii na podstawie wystawionej faktury bez podpisu.

Dokumenty do pobrania:

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności lecziczej (,Dz. U. z 2011r  nr 112 poz. 654 );
 2. Ustawa  Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  z dnia 6 listopada 2008r (Dz. U. z 2009, nr 52, poz.417 z późn. zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697)
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z póżn. zm )
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 202, poz. 2135 z póżn. zm.)