pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2022 nazwa.pl

Zakup nowych urządzeń medycznych i wyposażenia na potrzeby SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach

 

Działanie:

Priorytet III - Działanie 3.5.2

Beneficjent:

SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach

Siedziba:

Pieszyce Gmina miejska

Wartość całkowita:

573 726,59 PLN

Dofinansowanie EFRR:

429 544,64 PLN

Miejsce realizacji:

Pieszyce Gmina miejska

Rozpoczęcie:

2006-04-21

Zakończenie:

2006-08-29
 
Opis projektu
    Bardzo dotkliwie odczuwa się w powiecie dzierżoniowskim brak poradni specjalistycznych, odpowiednio wyposażonych w sprzęt diagnostyczny. Jednym z celów głównych jest modernizacja Przychodni Miejskiej. Problemy SP ZOZ wynikają z niewystarczającego, w stosunku do potrzeb, zaplecza sprzętowo–diagnostycznego. Rozwiązaniem problemu jest poprawa jakości wyposażenia ośrodka zdrowia, zapewnienie dostępu do profesjonalnej podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich i w małych miastach, a co za tym idzie – ograniczenie terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia.
 
Zakres wsparcia
    Realizacja celów wymienionych w PWW oraz interwencji określonych w ZPORR wymaga stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju infrastruktury społecznej, które przyczynią się do intensyfikacji rozwoju społecznego w regionie poprzez podniesienie jakości usług medycznych. Niniejszy projekt, realizowany w ramach działania 3.5.2 ZPORR, poprawi dostępność mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast do usług zdrowotnych oraz jakość opieki zdrowotnej poprzez wyposażenie lokalnego ośrodka zdrowia, jakim jest SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach. Poprzez realizację przedmiotowego nastąpi polepszenie jakości zaopatrzenia lokalnego ośrodka zdrowia w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny. W wyniku urzeczywistnienia inwestycji zwiększy się spójność miejskiej infrastruktury podstawowej. Poszczególne gospodarstwa domowe oraz pozostałe podmioty, działające w obszarze świadczenia usług lub produkcji, będą mogły normalnie funkcjonować i rozwijać się. Zwiększeniu ulegnie atrakcyjność budynków mieszkalnych i użytkowych położonych w obrębie oddziaływania projektu. Zgodnie ze Wskaźnikami projektów dla ZPORR z dnia 22.07.2005 r. wydanymi przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy bezpośrednimi rezultatami zrealizowanego projektu w Pieszycach będą następujące elementy: 
• Liczba ośrodków wyposażonych w sprzęt medyczny: 1 szt. Dodatkowo do listy realizowanych przez przedmiotowy projekt wskaźników można zaliczyć: 
• Liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia (kod wskaźnika - 3.5.59), 
• Liczba wykonanych badań sprzętem medycznym (kod wskaźnika - 3.5.63). 

    Jednak z uwagi na fakt, że zrealizowane wartości tychże wskaźników uzależnione są od wysokości środków w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia na przyszłe lata, a ich dokładnej wielkości nie można przewidzieć w dniu dzisiejszym, stąd wskaźniki powyższe zostały zaliczone do kategorii niemierzalnych. Bezpośrednie materialne efekty inwestycji to: 
• Perymetr komputerowy projekcyjny, 
• Tonometr aplanacyjny (wersja wisząca), 
• Lampa szczelinowa, 
• Kaseta szkieł próbnych, 
• Oprawki okularowe próbne, 
• Oftalmoskop, 
• Ultrasonograf, 
• Mikroskop laboratoryjny, 
• Analizator biochemiczny, 
• Koagulometr, 
• Analizator hematologiczny, 
• Autoklaw, 
• RTG stomatologiczne, 
• Diatermia + przystawka argonowa, 
• Endometr. 

    Wybrany sprzęt medyczny będzie przeznaczony wyłącznie do badań diagnostycznych, dzięki czemu zostanie podniesiony standard świadczonych przez Przychodnię usług medycznych na podstawowym poziomie. Sprzęt medyczny został profesjonalnie dobrany do potrzeb Przychodni pod względem funkcjonalnym i technologicznym. Według Wnioskodawcy, przedstawiony sposób realizacji działań jest najbardziej korzystny, przejrzysty i zapewniający optymalną kontrolę oraz monitoring realizacji całego projektu. Wszystkie działania objęte wnioskiem o dotację mają czytelny charakter. Wybrana metodologia jest optymalna z punktu widzenia jej zastosowania przez Wnioskodawcę, nie powoduje dodatkowych kosztów oraz komplikacji związanych z wdrażaniem przedmiotowego projektu. Dodatkowo, beneficjentami pośrednimi (grupa docelową) realizacji projektu będą pacjenci lekarzy SP ZOZ, pochodzący z Pieszyc, a także całego powiatu dzierżoniowskiego. Natomiast projekt jest bezpośrednią odpowiedzią na uwarunkowania opisane w punkcie D 6.1 „Tło i uzasadnienie” niniejszego wniosku.