pl


KONTAKT

58-250 Pieszyce 

ul. Królowej Jadwigi 1

Rejestracja tel. 

74 8365362, 8365030

Rezonans tel. 

74 8365031 

fax: 74 8367227

 
 
Copyright © 2021 nazwa.pl

Kontakt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia
Miejska w Pieszycach

ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce
Rejestracja ogólna
tel. 74 8365362, 8365030, 
Rejestracja do Pracowni RTG i Rezonansu Magnetycznego
tel. 74 8365031
fax 74 8367227
spzoz_pieszyce@poczta.onet.pl
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
 
Wyświetl większą mapę 

Informacje dotyczące przetwarzania danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO),informujemy, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, tel. 74 8365 362, 8365 030

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Pan Zbigniew Rak e-mail: iod@przychodniapieszyce.pl

3. Pani/Pana osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO

Dane przetwarzane są w celu: ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia pacjentów, zarządzania udzielaniem usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznym, kancelaria prawna, dostawcy oprogramowania) Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej Pracownicy Przychodni, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy, w trakcie zatrudnienia i po jego zakończeniu Pana/Pani danych osobowych i danych o stanie zdrowia. Przychodnia jest zobowiązane udzielić wymaganych przepisami prawa informacji, w terminie 30 dni, w zrozumiałej formie. Jeżeli osoba o to wnioskuje informacji udziela się na piśmie.