Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO) informujemy, że:
 
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Miejska w Pieszycach ul. Królowej Jadwigi 1, 58-250 Pieszyce, tel. 74 836 53 62, 74 836 50 30.
   
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: Paweł Strycharz, e-mail: iod@przychodniapieszyce.pl.
   
 3. Pani/Pana osobowe przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO. Dane przetwarzane są w celu: ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, leczenia pacjentów, zarządzania udzielaniem usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach.
   
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane innym uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. laboratorium zewnętrznemu, kancelarii prawnej, dostawcy oprogramowania). Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
   
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.
   
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
   
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pracownicy przychodni są zobowiązani do zachowania w tajemnicy Pana/Pani danych osobowych i danych o stanie zdrowia w trakcie zatrudnienia i po jego zakończeniu.
Przewiń do góry