Teleporady

Przychodnia Miejska w Pieszycach udziela teleporad:
 
  • telefonicznie
  • za pomocą aplikacji Hangouts
  • na Skypie
 
Na teleporadę z lekarzem POZ można zarejestrować się tak samo, jak na zwykłą wizytę lekarską. Przejdź do: Rejestracja lub wyślij wiadomość na adres: .
 
Pacjenci z objawami COVID-19
Pierwszy kontakt pacjenta z objawami COVID-19 z lekarzem to zawsze teleporada, podczas której lekarz decyduje o dalszym postępowaniu – ustala sposób leczenia, formę kolejnego kontaktu i skierowaniu pacjenta na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2

 

Lekarz nawiązuje kontakt z pacjentem w dniu i o godzinie, którą podano podczas rejestracji i w sposób ustalony podczas rejestracji: telefonicznie lub za pomocą połączenia wideo (Hangouts, Skype).
 
Lekarz podejmuje co najmniej trzy próby skontaktowania się z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Jeśli mimo to nie uda się nawiązać kontaktu, lekarz odnotowuje to w dokumentacji pacjenta, a wizyta traktowana jest jako nieodbyta/anulowana. Na kolejną wizytę pacjent musi umówić się ponownie.
 

Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

  • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
  • o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),
  • o związanych z wydaniem zaświadczenia,
  • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
  • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
  • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
  • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043).

 
Przewiń do góry