Teleporady

Przychodnia Miejska w Pieszycach udziela teleporad:
 
 • telefonicznie
 • za pomocą aplikacji Hangouts
 • na Skypie
 

Teleporady – rejestracja

 
Rejestracja na teleporadę odbywa się:
 
 • telefonicznie pod numeremami: 74 836 53 62 lub 74 836 50 30,
 • mailowo adres: rejestracja@przychodniapieszyce.pl,
 • on-line przez stronę www.przychodniapieszyce.eu,
 • stacjonarnie w budynku przychodni w pomieszczeniu rejestracji (parter na wprost wejścia głównego od strony ul. Królowej Jadwigi).
 

Przebieg teleporady

 
Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nawiązuje kontakt z pacjentem w dniu i o godzinie, którą podano podczas rejestracji lub nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu zgłoszenia pacjenta, w sposób ustalony podczas rejestracji.
 
Lekarz podejmuje co najmniej trzy próby skontaktowania się z pacjentem w umówionym dniu i godzinie planowanej teleporady w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Jeśli mimo to nie uda się nawiązać kontaktu, lekarz odnotowuje to w dokumentacji pacjenta, a wizyta traktowana jest jako nieodbyta. Na kolejną wizytę pacjent musi umówić się ponownie.
 
 

Świadczenia realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem obejmują świadczenia udzielane:

 • w przypadku gdy pacjent albo jego opiekun ustawowy nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady, z wyłączeniem świadczeń:
 • o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, z późn. zm.2)) oraz art. 15b ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945, 1493 i 2401),
 • o związanych z wydaniem zaświadczenia,
 • podczas pierwszej wizyty realizowanej przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych w deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 • w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,
 • w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,
 • dzieciom do 6. roku życia poza poradami kontrolnymi w trakcie leczenia, ustalonego w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego

z wyłączeniem świadczeń, o których mowa w części II ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 października 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 1749, 1873 i 2043).

 
Przewiń do góry